Ichnussa

Progetto di pubblicazione e divulgazione libera della grande poesia in lingua sarda

 

Costantino Longu

(Bolotana 1904 -  Bolotana 1978)

 

Di Bolotana. Poeta di levatura. L'ass. cult. bolotanese "Cuncordu bolotanesu" gli ha dedicato nel 2002 un premio in limba.

 


Opere disponibili:

A Bachis Remundu Basolu & A Foricu Pitzolu &
A Francesco nepode meu & A Gianni Pisanu &
A Mamma & A Peppe Sotgiu &
Ammentos & A Remundu Piras &
A Santu Giuanne & A su sole chi tramontat &
A t'ammentas Maria & A ti'Antoneddu 'Eriu &
A tiu Bachis Zuanne Pireddu & Aurora de aprile &
Austu & Badde'e disisperu &
Badd' 'e Salighes & Brigata Sassari &
Calchi Ottava cun Remundu & Cando sa morte &
Carrasegare de su settantotto & Dae su Redentore &
Est beranu & Est notte &
Fadiga vana & Fiore de aprile &
Fit istiu & Ingratitudine e riconnoschenzia &
In memoria de Luiginu Cossu & In memoria de Remundu Piras &
Lamentu de su giovanu zegu & Moda a SantAntoni &
Moda a Santu Bachis & Moda a Sant'Isidoro &
Moda a Sant'Isidoro 1952 & Moda a Sant'Isidoro 1960 &
Moda a Sant'Isidoro 1961 & Moda a Sant'Isidoro 1966 &
Moda a Sant'Isidoro 1973 & Moda a Santu Franziscu &
Moda a Santu Lussurzu & Moda pro sos reduces de sa presonia &
Mortu su attu, sos sorighes ischertiana & Mularza noa &
Musica & No_t'illudas_de_follas_populares  
Pobera mama & Poesia &
Primavera & Pro un'avaru &
Pro unu zaccafogos & Pro sa morte de "Montanaru" &
Pro sa morte de Vittorio Mura & Pro su chentenariu de Murenu &
Rimas tristas & Sa caridade &
Sa Funtana Solitaria & Sa coghina antiga &
Sa linna de zoza santa & Sa ide e-i su inu &
Sa mendula rutta & Sa mort' 'e su poberu &
Sa muzere ricca e macca & Sa notte &
Sa pedra e s'arzola & S'anzone &
Sa Pentuma & Sa primavera &
Sardigna: ispera! & Sas manadas de mesaustu &
Sa pudda dae s'ou de oro & Sa Tessidora &
Sas urtimas rimas & Sesta a punt'in mesu &
Sesta torrada & S'mpresa romana &
S'iscultura & S'istuzadora &
S'orfaneddu & Sos cazzadores de Bolotana &
Sos piscadores improvvisados & Sos zappadores &
Su barandau & Su caddu e su molente &
Su candidadu in Bessude & Su campusantu &
Su chercu de su cunzadu & Su chercu mannu &
Su chistionu & Su lupu ei s'anzone &
Su monumentu & Su pettorri ruzu &
Su Pizzinnu zegu & Su primmu amore &
S'urtimu mumuzolu & Su telarzu &
Su Tribagliu & Una mama sabia &
       
       

 

Home
Home
Scrivici
Indietro
indietro

2005 - 2017  Giuseppe Cabizzosu